Libertas Nova

Kreativnost je vrlina i pravo svake ljudske individue…